IPC

De wereldoriënterende vakken, waaronder wetenschap & technologie worden aangeboden binnen de IPC projecten. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

Een IPC thema, unit genoemd, is ontworpen om het leren betekenisvol te laten zijn en kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de onderwerpen in iedere unit helpen kinderen te begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aparte vakken zijn maar ook verband met elkaar hebben. Hoe meer verbanden er gelegd worden, hoe beter een kind leert.
De nadruk bij IPC ligt op leren. Bij dat leren wordt o.a. uitgegaan van verschillende leerstijlen van kinderen en samenwerkend leren. Het uitgangspunt van het werken met IPC is een actieve, hoog betrokken groep kinderen waarbij ieder kind tot zijn recht komt en waarbij de focus ligt op leren dat betekenisvol is.

In alle groepen van onze school wordt met IPC gewerkt. Per schooljaar komen er in iedere groep 4 thema's aan de orde. Voorafgaand aan het thema krijgt ieder kind een brief mee naar huis waarin wordt verteld wat het thema is waarmee gewerkt gaat worden, wat het kind gaat leren en op welke manier het thema afgesloten zal worden. Voor de afsluiting van een project worden regelmatig de ouders uitgenodigd om de presentatie van datgene wat geleerd is, bij te wonen. In de groepen kan d.m.v. de IPC wand gevolgd worden waar de kinderen mee bezig zijn en aan welke doelen gewerkt wordt.
Cookie instellingen