OBS De Nijenoord

Kinderen ontdekken de wereld en het eigen talent

IPC

Op De Nijenoord wordt gewerkt met IPC.

 

IPC staat voor International Primary Curriculum en is projectmatig onderwijs waarbij gewerkt wordt met thema's. Ieder thema wordt vanuit meerdere vakgebieden belicht. We letten erop dat alle vakgebieden min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen.

 

Een IPC thema, unit genoemd, is ontworpen om het leren betekenisvol te laten zijn en kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de onderwerpen in iedere unit helpen kinderen te begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aparte vakken zijn maar ook verband met elkaar hebben. Hoe meer verbanden er gelegd worden, hoe beter een kind leert.

 

De nadruk bij IPC ligt op leren. Bij dat leren wordt o.a. uitgegaan van verschillende leerstijlen van kinderen, meervoudige intelligenties en samenwerkend leren.

Het uitgangspunt van het werken met IPC is een actieve, hoogbetrokken groep kinderen waarbij ieder kind tot zijn recht komt en waarbij de focus ligt op leren  dat betekenisvol is. In alle groepen van onze school wordt met IPC gewerkt.

Per schooljaar komen er in iedere groep 4 thema's aan de orde. Voorafgaand aan het thema krijgt uw kind een brief mee waarin wordt verteld wat het thema is waarmee gewerkt gaat worden, wat uw kind gaat leren en op welke manier het thema afgesloten zal worden. Voor de afsluiting van een project worden regelmatig de ouders uitgenodigd om de presentatie van datgene wat geleerd is, bij te wonen.
In de groepen kan d.m.v. de IPC wand gevolgd worden waar de kinderen mee bezig zijn en aan welke doelen gewerkt wordt. 

 

Hoe volgen we de invoering van IPC?

 

Om de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie), wetenschap en techniek en de creatieve vakken beter af te stemmen op de belevingswereld en leerstijl van kinderen is in 2010 gekozen voor het International Primary Curriculum (IPC) als nieuwe methode waarin bovenstaande vakken integraal worden aangeboden. De ouders zijn bij de keuze voor de methode betrokken geweest en de MR heeft indertijd met deze invoering ingestemd.

 

Ieder jaar bekijkt het schoolteam hoe de invoering van IPC is gevorderd, en welke bijstellingen eventueel kunnen plaatsvinden om het IPC nog beter te laten werken.

 

In maart 2012 heeft de MR hiervoor een enquête onder ouders en leerkrachten uitgezet. Er hebben 37 ouders meegedaan aan de ‘IPC enquête’. De meningen over IPC lopen uiteen, maar er is wel een duidelijke lijn te ontdekken.

De meeste ouders vinden dat hun kinderen het IPC met plezier volgen. Ze vinden dat IPC als methode en met de thema’s goed aansluit bij de belevingswereld en leerstijl van de kinderen. De meesten vinden ook dat de IPC units leerzaam zijn voor de kinderen. Ongeveer de helft van de ouders denkt dat het met IPC zal lukken om de leerdoelen van zaakvakken te behalen. De meeste ouders vinden dat ze voldoende informatie hebben over de methode van IPC. Over de informatievoorziening naar ouders rondom de IPC units zijn ze minder positief, vooral rondom de afsluiting van units.

Als belangrijkste voordelen van IPC geven de ouders aan:

-       De integrale benadering van de methode met thema’s

-       De projectmatige opzet en interactieve leervormen

-       Het leren op verschillende niveaus, met mogelijkheden tot meer diepgang

-       Het ‘toegepast leren’ binnen een context van een onderwerp

-       IPC stimuleert nieuwsgierigheid, vergroot betrokkenheid met thuis

-       Leerlingen leren hoe ze informatie kunnen verzamelen

Als belangrijkste nadelen en knelpunten van IPC gaven de ouders aan:

-       Het vraagt veel van leerkrachten, is tijdrovend

-       Het heeft soms onduidelijke leerdoelen en onvoldoende toetsing van leerprestaties

 

In de verder uitwerking van IPC door het schoolteam zullen de aandachtspunten die door leerkrachten en ouders zijn aangegeven worden meegenomen.

 

Meer weten over IPC? Kijk eens op http://www.ipcnederland.nl/

 

Laatst aangepast op vrijdag, 18 oktober 2013 14:03
Home
Leuke kinderen, goede resultaten